Poštovani klijenti i suradnici, želimo vas obavijestiti da će svi naši uredi u petak, 31. svibnja, biti zatvoreni.
Na raspolaganju vam stojimo od ponedjeljka, 3. lipnja, u redovnom radnom vremenu. Hvala na razumijevanju.
Sudski tumači i prevoditelji Court interpreters and translators

Opći uvjeti poslovanja

1. Opće odredbe

Ovi opći uvjeti poslovanja vrijede za sve poslovne odnose između tvrtke LINGUA-SOFT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Frankopanska 5A, ili njezinih registriranih podružnica (u daljnjem tekstu “Prevoditelj”) i naručitelja usluge (u daljnjem tekstu “Naručitelj”) prijevoda, lekture, korekture ili drugih usluga s područja djelatnosti za koje je prevoditeljska agencija LINGUA-SOFT registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Naručitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja naručuje uslugu od Prevoditelja.

Narudžbom usluga Prevoditelja, Naručitelj prihvaća ove Opće uvjete poslovanja, a u slučaju postojanja naknadno potpisanog ugovora između Naručitelja i Prevoditelja, odredbe tog ugovora imat će prednost u odnosu na ove Opće uvjete.

Prevoditelj se obvezuje pružati usluge prevođenja u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja.

Naručitelj svojom narudžbom prihvaća sve odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja.

Prevoditelj zadržava pravo izmjene Općih uvjeta u svako doba te će – ako do izmjena dođe tijekom projekta – Naručitelja o tome obavijestiti pisanim putem.

2. Cijene i plaćanje

Cijenu koju Naručitelj plaća za prevoditeljske usluge Prevoditelj utvrđuje predračunom ili ponudom za prevoditeljske usluge sastavljenom od strane Prevoditelja, a koja se Naručitelju dostavlja elektroničkom poštom, faksom ili drugim oblicima pisane komunikacije.

Najmanja obračunska jedinica za pisani prijevod je 1 prevoditeljska kartica koja sadrži 1500 znakova s razmacima, a za usmeni prijevod 1 sat prevođenja.

Svaka započeta kartica prijevoda obračunava se kao puna kartica.

Kod konsekutivnog i simultanog prevođenja računa se vrijeme provedeno s Naručiteljem prijevoda od trenutka dolaska Prevoditelja na dogovoreno mjesto pa do završetka pregovora (konferencije), bez obzira na to koliko je vremena Prevoditelj efektivno prevodio. Svaki započeti sat konsekutivnog i simultanog prevođenja obračunava se kao puni sat.

Za hitnost prijevoda obračunava se ”hitna tarifa” koja uvećava cijenu prijevoda za 50% ili prema dogovoru.

Hitnim će se smatrati prijevod šest autorskih kartica sa stranog na hrvatski jezik, odnosno četiri kartice teksta s hrvatskog na strani jezik izrađen u jednom radnom danu, pri čemu se u obzir uzimaju samo radni dani, ne računajući dan primitka teksta i dan isporuke prijevoda. Radni dan podrazumijeva svaki dan u tjednu od ponedjeljka do petka.

Eventualni popusti mogu se dogovoriti isključivo izravno s Prevoditeljem i vrijede za pojedini projekt, osim ako nije drugačije definirano posebnim ugovorom između Prevoditelja i Naručitelja.

Prevoditelj zadržava pravo od Naručitelja zahtijevati plaćanje pri preuzimanju prijevoda, a ako nije drukčije dogovoreno, najkasnije 8 dana od izdavanja računa. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Prevoditelj je slobodan zaračunati zakonsku zateznu kamatu na iznos dugovanja te ima pravo poduzeti sve zakonske mjere za naplatu svog potraživanja.

Prevoditelj ima pravo zatražiti uplatu predujma u određenom postotku od procijenjene vrijednosti prijevoda radi potvrde ozbiljnosti narudžbe.

Prevoditelj ima pravo od Naručitelja naplatiti sve troškove nastale vezano uz izvršenje prijevoda poput bankovnih naknada, poštanskih troškova, troškova slanja pošiljke, putnih troškova, troškova prijevoza i sl.

Pisane ponude Prevoditelj izdaje na temelju dostavljene dokumentacije.

3. Rokovi prijevoda i isporuka pisanog prijevoda

Prevedeni tekstovi Naručitelju se isporučuju u prostorijama Prevoditelja, faksom ili elektroničkom poštom na adresu Naručitelja. Ako Naručitelj zahtijeva isporuku poštom, preporučenom pošiljkom, kurirskom službom ili dolaskom u sjedište Naručitelja, dužan je platiti troškove takve dostave.

Rokove prijevoda Prevoditelj dogovara s Naručiteljem i utvrđuje u ponudi ili predračunu. Rokovi za izradu prijevoda počinju teći od dana prihvaćanja ponude, osim ako između Naručitelja i Prevoditelja nije drugačije ugovoreno.

4. Prava i obveze

Naručitelj je dužan na zahtjev Prevoditelja istome dati na uporabu svu potrebnu literaturu na jeziku na koji se prevodi, a koja će poslužiti kao pomoć pri prevođenju tekstova koji sadrže stručnu terminologiju. Naručitelj je također dužan Prevoditelju imenovati kontakt osobu kojoj se Prevoditelj može obratiti u slučaju nedoumica u vezi sa stručnom terminologijom.

Prevoditelj ima pravo zatražiti da mu se pravodobno daju informacije, objašnjenja i literatura u vezi s naručenim simultanim ili konsekutivnim prevođenjem.

Prevoditelj ima pravo odbiti izdavanje ponude ili predračuna ako mu na uvid nije dostavljen tekst koji treba prevesti.

Naručitelj eventualni pisani prigovor na isporučeni prijevod ima pravo uložiti najkasnije u roku od sedam dana od isporuke prijevoda i samo ako je izvršio sve svoje obveze prema Prevoditelju.

Prevoditelj je dužan poštivati rokove prijevoda te prijevod obaviti u skladu sa svojim najboljim znanjem i sposobnostima. U slučaju kašnjenja Prevoditelj je o tome dužan obavijestiti Naručitelja.

U slučaju otkazivanja narudžbe, Naručitelj je dužan platiti puni iznos Prevoditelju za cjelokupni prijevod ili iznimno, po posebnom pisanom odobrenju Prevoditelja, za onaj dio posla koji je Prevoditelj obavio do trenutka otkazivanja, a po računu koji izda Prevoditelj.

Prevoditelj ima pravo otkazati bilo koji Ugovor sklopljen između Naručitelja i Prevoditelja, kao i narudžbu Naručitelja, bez posebnog obrazloženja, slanjem pisane obavijesti Naručitelju.

Prevoditelj je ovlašten prenijeti svoja prava i obveze iz ovih Općih uvjeta u cijelosti ili djelomično na treću osobu.

Naručitelj nema pravo, osim uz posebno pisano dopuštenje Prevoditelja, prenijeti svoja prava i obveze na treću osobu.

5. Razno

Ni Prevoditelj ni Naručitelj ne odgovaraju za kašnjenje u ispunjenju svojih obveza do kojega je došlo bez njihove krivnje, odnosno zbog više sile.

Sve obavijesti ili bilo koja druga vrsta korespondencije nakon naručenog posla sastavlja se u pisanom obliku i dostavlja poštom, faksom ili elektroničkom poštom.

6. Jamstva i odgovornosti

Prevoditelj jamči Naručitelju da će usluge prevođenja biti obavljene savjesno, profesionalno i u dogovorenom roku.

Prevoditelj jamči povjerljivost informacija te čuvanje poslovne tajne, intelektualnog i industrijskog vlasništva, patenata, bez obzira na to jesu li registrirani ili ne.

Kako niti jedan prijenos podataka putem Interneta ne može biti potpuno siguran, tako ni Prevoditelj ne može jamčiti apsolutnu sigurnost informacija.

Naručitelj će Prevoditelju nadoknaditi svu štetu nastalu zbog potraživanja, gubitaka ili troškova koji bi nastali kao posljedica bilo kakvih zahtjeva upućenih Prevoditelju, a zbog sadržaja dokumenta prevedenog od strane Prevoditelja.

Prevoditelj nije odgovoran za sadržaj dokumenata koje je Naručitelj dostavio, niti je odgovoran za posljedice prevedenog sadržaja.

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od studenoga 2007. godine.

phone-handsetmenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram