Poštovani klijenti i suradnici, želimo vas obavijestiti da će svi naši uredi u petak, 29. ožujka, raditi skraćeno do 12 sati.
Na raspolaganju vam stojimo od utorka, 2. travnja, u redovnom radnom vremenu. Hvala na razumijevanju.
Sudski tumači i prevoditelji Court interpreters and translators

Sudski tumač za engleski jezik

Ako Vam je potreban kvalitetan i pouzdan sudski tumač za engleski jezik u Zagrebu (Ako je Zagreb mjesto Vašeg prebivališta, posjetite nas u Frankopanskoj 5A) ili ostalim gradovima poput Splita, Zadra i Rijeke, obratite se s povjerenjem LINGUA-SOFT timu koji zna kako na najbolji i najvjerodostojniji način te u skladu sa zakonom prenijeti smisao engleskog teksta na hrvatski jezik, odnosno hrvatskog teksta na engleski jezik, te ga prilagoditi hrvatskom, odnosno engleskom pravnom sustavu.

Potrebno je napomenuti da kvaliteti prijevoda na engleski jezik te prijevoda s engleskog na hrvatski jezik svakako doprinosi i timski rad, gdje je sudskim tumačima svakodnevno na raspolaganju pravnik, kao stalno zaposlen član tima.

Svi stalni sudski tumači prevoditeljske agencije LINGUA-SOFT, uz visoku školsku spremu, položili su međunarodno priznate jezične ispite i pristupili dodatnoj obuci u inozemstvu. Također, dodatno su obrazovani i glede ustrojstva sudske vlasti i državne uprave Republike Hrvatske, kao i zemalja engleskog govornog područja, a svoje znanje svakodnevno produbljuju kroz prevoditeljsku praksu.

Kakav je pravni sustav zemalja koje koriste engleski jezik?

Činjenica da se engleski pravni sustav uvelike razlikuje od hrvatskog dodatno otežava prevođenje pravnih tekstova s hrvatskog na engleski jezik i obrnuto. Naime, Engleska je jedina zemlja u Europi u kojoj nije došlo do recepcije rimskog prava te je zadržala svoj poseban pravni sustav čiju okosnicu čini common law, odnosno običajno pravo, koje potječe iz 12. stoljeća i pripada obitelji zapadnih pravnih sustava.

Za razliku od rimskog prava, običajno pravo ne temelji se na pisanim zakonima i aktima, nego izvor prava čini sudska praksa u kojoj sud rješavanjem pojedinačnih slučajeva kreira pravo. U početku je to bio spoj lokalnog, običajnog prava domaćeg anglosaksonskog stanovništva i prava normanskih osvajača, koje se s vremenom izmijenilo i prilagodilo suvremenim pravnim potrebama.

Uz običajno pravo, oko 14. stoljeća nastaje equity law, odnosno pravično pravo, a riječ je o skupu materijalnih i procesualnih pravila koja je provodio novoosnovani Kancelarov sud, s obzirom na to da su prethodno postojeći kraljevski opći sudovi često donosili odluke koje su se pokazale potpuno neprihvatljivima i zastarjelima, a često i nepravednima. Uz tu tradicionalnu podjelu, od 19. stoljeća sve više se javlja statute law ili zakonsko pravo, posebno kada je riječ o novim, dotad neuređenim pravnim odnosima (dionička društva, burze, industrijski odnosi itd.).

Gdje se danas koristi anglosaksonski pravni sustav?

Anglosaksonski pravni sustav danas se koristi u Australiji, Kanadi (osim pokrajine Québec), Velikoj Britaniji (osim u Škotskoj i Sjevernoj Irskoj, koje imaju vlastiti pravni sustav) te u SAD-u (osim države Louisiane). Ostale države poput Indije, Nigerije, Kenije i drugih usvojile su mješovite pravne sustave koji se temelje na anglosaksonskom pravu.

Iz gore navedenog razvidno je, dakle, da sudski tumači za engleski imaju nimalo lak zadatak, s obzirom na to da trebaju prenijeti smisao izvornog teksta između potpuno različitih kulturnih sredina čiji se pravosudni i upravni sustavi u potpunosti razlikuju.

Koje kvalifikacije treba imati sudski tumač za engleski?

Obavezna je visoka školska sprema. Uz odlično poznavanje hrvatskog jezika, sudski tumač treba u potpunosti vladati engleskim jezikom, što dokazuje svjedodžbom međunarodno priznatog ispita. Nadalje, mora baratati pravnim terminima navedenih jezika, poznavati ustrojstvo sudske vlasti i državne uprave te imati dugogodišnje iskustvo u prevođenju pravnih tekstova.

Povijest engleskoga jezika

Povijest engleskoga jezika započinje u 5. i 6. stoljeću doseljavanjem Angla, Sasa i Juta na područje Velike Britanije. Razdoblje staroengleskoga jezika (anglosaski, anglosaksonski) obuhvaća tekstove nastale od kraja 7. stoljeća do normanskoga osvajanja Britanije u 11. stoljeću.

U razdoblju od kraja 11. do početka 13. stoljeća, odnosno u srednjoenglesko jezično vrijeme, pismenost je na ovome jeziku na vrlo niskoj razini. Od 13. stoljeća raste broj tekstova pisanih na engleskom jeziku, a u narednom stoljeću raste značenje londonskoga dijalekta.

Novoenglesko jezično doba obuhvaća razdoblje od 15. stoljeća naovamo. Jezik 16. i 17. stoljeća bio je još nesređen, tj. nije bio normiran. U 17. i 18. stoljeću, kada se pojavljuju prve gramatike i rječnici, novoengleski jezik uređuje normu i s vremenom postaje onakav kakvim ga danas poznajemo.

Engleski jezik, kojim govori više od 328 milijuna ljudi, a poznaje ga oko 508 milijuna ljudi širom svijeta, danas se najviše govori na području SAD-a, Kanade, Australije i Novog Zelanda te u nekadašnjim engleskim kolonijama, a njegova raširenost čini prevođenje s engleskog i na engleski jezik svakodnevnom nužnošću.

Tijekom povijesnog razvoja engleski je jezik gotovo izgubio deklinaciju imenica i pridjeva. Naime, množina pravilnih imenica tvori se isključivo dodavanjem nastavka -s ili -es te postoje samo dva padeža, nominativ i tzv. saksonski genitiv. Međutim, bez obzira na to što je gramatika engleskog jezika naizgled jednostavnija od gramatike ostalih europskih jezika, izrazito bogatstvo sinonima, mnoštvo leksema zahvaljujući kojima je moguće dočarati i najsuptilnije nijanse te veliki broj neologizama koji svakodnevno postaju dio aktivnoga leksika engleskoga jezika, čine ga itekako zahtjevnim jezikom kada je riječ o samom usavršavanju sudskih tumača.

Ovjereni prijevod za engleski jezik

Ovjereni prijevod na engleski jezik izdaje ovlašteni sudski tumač za engleski jezik koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom. Ovjereni prijevod sastoji se od prijevoda izvornog teksta i potvrde istovjetnosti prijevoda s izvornikom (ovjera sudskog tumača) te otiska žiga i potpisa sudskog tumača. Rok valjanosti prijevoda neograničen je, osim ako zakon određuje drugačije.

Sve isprave koje su u izvorniku na hrvatskom ili nekom drugom jeziku trebaju biti prevedene na engleski jezik kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu u državama u kojima je engleski službeni jezik. Samo ovjereni prijevod određene javne ili privatne isprave ima dokaznu snagu javne isprave.

Ovjereni prijevod potreban je prilikom ostvarivanja prava u postupcima pred svim tijelima državne uprave, javnim bilježnicima, kao i pred sudovima. Možda će Vam biti potreban ovjereni prijevod osobne iskaznice, vozačke dozvole, rodnog lista, vjenčanog lista, potvrde o nekažnjavanju, potvrde o prebivalištu, potvrde o slobodnom bračnom stanju, diplome, svjedodžbe ili certifikata. Sudski tumač brzo će i stručno prevesti vašu ispravu s hrvatskog na engleski jezik, ili pak s engleskog na hrvatski jezik.

Uz ovjereni prijevod osobnih isprava, sudski tumač izrađuje ovjereni prijevod pravne dokumentacije, dokumentacije trgovačkih društava, tehničke te medicinske i farmaceutske dokumentacije.

phone-handsetmenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram